×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Всички решения от заседанието на МС днес

Сряда, 30 Август 2023 16:51

 

Доц. Силвия Терезова е определена за председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Министерският съвет прие решение за промени в състава на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП). За председател на Съвета се определя доц. Силвия Терезова.

Доцент Терезова завършва висшето си образование през 1986 г. като магистър в Университет за национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Икономика на търговията“.

От 1986 до м. април 1991 г. работи в Комитет по цените към Министерски съвет. От 1991 г. до сега е редовен преподавател в катедра „Икономика на търговията“ на УНСС. От 2005 г. е доктор по икономика, а 2010 г. придобива научна степен „доцент“ по научна специалност „Икономика и управление (Планиране и анализ на търговската дейност)“. От 2013 г. до настоящия момент е член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. От 2020 г. до настоящия момент доц. Терезова е декан на факултета по „Икономика на инфраструктурата“, УНСС, а от 2021 г. до настоящия момент е ръководител катедра ,,Икономика на търговията“, УНСС. Има научни интереси в областта на бизнес планирането, анализ на търговската дейност, финансовия анализ, управление на търговския асортимент, приложение на математическите методи в търговията и ценообразуването на лекарствените продукти.

За член на НСЦРЛП е избран доц. Любомир Бакаливанов.

Доцент Бакаливанов завършва висшето си образование в Медицински университет-София през 1999 г., където придобива магистърска степен по медицина. През 2007 г. придобива медицинската специалност „Анестезиология и интензивно лечение“. През 2000 г. започва работа като лекар в отделението по Анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД, където работи и до момента. От 2009 г. е началник на клиниката по „Сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение“ на болницата. Два пъти е бил заместник­министър на здравеопазването. Има специализации в университетите в Мюнхен и Хайделберг, както и следдипломни курсове за продължително медицинско обучение от Европейското дружество по интензивно лечение (ESICM). Притежава различни сертификати, придобити от български и чуждестранни висши медицински училища.

Утвърдени са годишните разчети на сметката за средства от ЕС на Националния фонд за 2023 г.

Министерският съвет утвърди годишните разчети на сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд към министъра на финансите за 2023 г.

С приетото решение се осигурява финансов ресурс за ефективно и ефикасно изпълнение на програмите, съфинансирани от Европейския социален фонд, Европейския социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, REACT-EU, Инструмента SAFE, Механизма за възстановяване и устойчивост, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз и програмите, съфинансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Швейцарско-българската програма за сътрудничество и други инструменти за финансова помощ.

Решението е прието в изпълнение на чл. 80, ал. 1, т.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и с него се гарантира прозрачността при разходването на публични средства по програмите и механизмите, съфинансирани от ЕС.

Одобрени са допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи/трансфери по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 година в размер на 81 млн. лева въз основа на извършени вече разходи, одобрени с план-сметката за изборите.

В условията на неприет държавен бюджет за 2023 г., финансирането на разходите за план-сметката се осъществи по реда на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., където беше предвидена изрична възможност Министерският съвет да одобрява финансиране за подготовката и произвеждането на избори съгласно Изборния кодекс. Тогава правителството прие Постановление № 20 от 6 февруари 2023 г., с което одобри план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Според това постановление, средствата по приетата план-сметка следва да се одобрят по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси след влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. Затова и сега се приема настоящето постановление.

В Министерството на финансите са постъпили отчетите за реално извършените разходи, одобрени с план-сметката, на база на които с настоящото постановление по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет се одобряват средства в размер на фактически извършените разходи до размера на одобреното с план-сметката финансиране за съответните бюджетни организации (без общини). Одобрените средства на обща стойност 81 млн. лв. са с 6,7 млн. лв. по-малко от общо одобреното с ПМС № 20 от 2023 г. финансиране по план-сметката за проведените избори. Средствата ще се осигурят за сметка на предвидените разходи за тази цел по централния бюджет за 2023 година.

Отпускат се 25 998 лева за рехабилитация на военноинвалиди

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 25 998 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 година. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Осигуряват се допълнителни 23 млн. лева за финансиране на данък върху добавената стойност по одобрени проекти на общини по ПРСР и по ПМДР

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 23 млн. лева. Средствата са за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност (ДДС) на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 - 2020 г. и по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 - 2020 г.

Разходите за ДДС на общините, бенефициенти по ПРСР и ПМДР, са недопустими за финансиране по европейските фондове, затова те са заложени и се осигуряват от централния бюджет. По този начин се гарантира обезпечаването и изпълнението на проектните предложения на общините по програмата.

Правителството отпусна над 19,5 млн. лв. за обезщетения в образованието

 

Правителството отпусна 19 987 4 70 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2023 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците май-юни 2023 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Финансирането е за сметка на планираните по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. средства за изпълнение на националните програми за развитие на образованието.

3 млн. лв. за ремонт на студентски общежития

До 3 млн. лева за ремонт и саниране на студентски общежития одобри правителството. В Министерството на образованието и науката са постъпили документи от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за вече извършени разходи в общ размер на 1 256 340 лв. Отделно предстоят плащания за ремонт на общежития и на други висши училища.

Отпуснатите с днешното постановление до 3 млн. лева са част от одобрените със Закона за държавния бюджет средства за саниране и ремонт на студентски общежития за 2023 г. Очакваните резултати са подобряване на социално-битовите условия на студентите и осигуряване на по-добър достъп до висше образование.

Одобрени са допълнителни разходи

по бюджета на МВР

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г.

Допълнителните разходи в размер 150 000 000 лв. са за увеличаване на основните заплати на персонала в системата на Министерството на вътрешните работи, считано от 1 август 2023 г. с 10 на сто, както и допълнително увеличение със 100 лв. на основните възнаграждения на служителите, заемащи длъжности по т. 2 - 13 и 15 от приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г., вкл. за други плащания за персонала (за време на разположение; за специфични служебни дейности и условия за работа; за постигнати резултати; за облекло; порцион и пътни пари по време на платен годишен отпуск).

Одобрени са допълнителни разходи

по бюджета на МО

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г. в размер на 75 000 хил. лв., за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 4.5 в Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Осигуряването на тези средства ще даде възможност Министерството на отбраната да реализира необходимата политика за повишаване на мотивацията за постъпване, изпълнение и задържане на работа на военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

С друго правителствено постановление се предоставят допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г. в размер на 92 246 лв., за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2023 г.

Средствата са необходими за възстановяване на извършени разходи от Военномедицинска академия и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за нормативно регламентирани дейности и услуги на правоимащи лица по чл. 4, т. 4 от Закона за ветераните от войните на Република България и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Увеличават се възнагражденията в ГДИН и в ГДО

Основните месечни възнаграждения на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) се увеличават с 10%, считано от 1 август 2023 г.

Това реши днес Министерският съвет, който гласува постановление, с което необходимите разходи за тази година, в размер на 11 050 000 лв., ще бъдат предоставени за сметка на предвидените за целта средства със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. в централния бюджет.

Министерството на правосъдието продължава усилията за реализиране на дейности от Плана за действие за изпълнение на Плана за оптимизиране на дейностите на ГДИН, ГДО и териториалните им служби. Всички тези усилия имат за цел укрепване на структурите и функционирането на двете специализирани структури и осигуряване на по-добри условия на труд, повишаване на мотивацията за работа и създаване на стабилност и сигурност в дейността на служителите. Важно условие за запазване на мотивацията на служителите в работния процес е и адекватното заплащане.

Министерският съвет определи стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходите на производителите на електроенергия

АЕЦ „Козлодуй“ ще изчислява своя таван на пазарните приходи при 150 лв./МWh стойност на произведената електрическа енергия. За производителите на електрическа енергия от кондензационни централи на въглища тази стойност е 300 лв., увеличена с умножената по 1.32 средномесечна цена на тон СО2 емисионни квоти за MWh, а за производителите на електрическа енергия от въглища с добавено гориво от биомаса (твърди или газообразни горива от биомаса) и/или отпадъци и/или нефтопродукти и/или комбинация от тях - 300 лв. увеличена с умножената по 0.9 средномесечна цена на тон емисионни квоти СО2, за един MWh. „Национална електрическа компания“ ЕАД като производител на електрическа енергия от водноелектрически централи ще изчислява своя таван на пазарните приходи при 200 лв. за един MWh. Производителите на електрическа енергия от ВЕИ без договор за компенсиране с премии ще определят своя таван на пазарните приходи при 300 лв./МWh стойност на произведената електрическа енергия.

Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, одобрено на днешното му заседание, с което се определят стойности за изчисляване на тавана на пазарните приходи на различните типове производители на електрическа енергия. Над тези тавани производителите дължат вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, чрез които се осигурява необходимият финансов ресурс за справяне с последиците от високите цени на енергията.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството учреди възмездно сервитут върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост. Те са разположени в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж“ към Държавно предприятие „Югоизточно държавно предприятие“ - Сливен. Общата площ на сервитутната зона е 0,519 дка в землището на село Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора и се учредява в полза на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора безсрочно. По този начин се обезпечава изграждането и обслужването на водопровод за обект: ,,Реконструкция на водоснабдителна система Ръжена“, подобект: ,,Реконструкция на тласкателни водопроводи“. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска строителство в горски територии - държавна собственост.

Министерският съвет даде съгласие за обявяване на части от имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост, предоставени за управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и за премахването им. Имотите представляват сгради с отпаднала необходимост и се намират на територията на пристанищата в гр. Варна и гр. Русе.  Сградите не се използват и са функционално непригодни и опасни и използването им е невъзможно, като съществуването им е в противовес с визията за развитие на територията, в която попадат, както и създават затруднения при осъществяване на част от пристанищните дейности и услуги.

Висшият съдебен съвет получава управлението върху имот - публична държавна собственост в гр. Търговище за нуждите на Административен съд - Търговище. Така ще се осигури подходящ сграден фонд за институцията и ще се подобрят условията за работа. Поради отпадната необходимост с решението на Министерския съвет управлението му се отнема от Националната агенция за приходите. Имотът се намира на ул. ,,П. Р. Славейков“ № 4 7 в града и представлява терен с площ 408 кв. м заедно с построената в него триетажна сграда със застроена площ 193 кв. м.

Одобрен е проект на Програма за съвместно действие между министерствата на туризма

на България и Гърция

Министерският съвет одобри проект на Програма за съвместно действие между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма на Република Гърция за периода 2024-2026 г. в областта на туризма.

Документът отразява готовността на двете страни да засилят приятелските си отношения и да допринесат за допълнителното развитие на сътрудничеството в областта на туризма.

Страните ще насърчават съвместното си сътрудничество, както за развитие на видовете туризъм с най-голям потенциал за привличане на туристи, като СПА, културен, морски, планински, екотуризъм и др., така и в областта на квалификацията на кадри и участието в съвместни проекти с европейско финансиране. Страните ще си сътрудничат в рамките на Световната организация по туризъм към ООН, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и др.

Гърция е сред основните туристически пазари за страната ни. През 2022 г. са регистрирани над 806 хил. посещения на гръцки туристи до България и над 1.3 млн. пътувания на българи до Гърция.

Одобрена е позицията на България за предстоящото неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията на България за предстоящото Неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе в периода 3 - 5 септември 2023 г. в гр. Кордоба, Кралство Испания.

Министрите на земеделието на държавите членки на ЕС ще проведат дискусия на тема: ,,Новите технологии като инструмент за по-устойчиво селско стопанство в условията на измененията на климата“, въз основа на предварително разпространен от Испанското председателство документ.

В позицията на страната ни се посочва, че трябва да бъдат положени усилия за демонстриране на ползите от двойния преход, както зелен, така и цифров, за самите фермери. Това ще стане възможно единствено, ако има гаранция на национално и европейско ниво за достатъчна компенсация на земеделските стопани за положените допълнителни усилия и запазвайки тяхната конкурентоспособност. Следва да се работи за осигуряване на селскостопанска продукция с внедрени иновации, която да осигури устойчива и здравословна храна, фураж и суровини за биоикономиката. По този начин ще се позволи преходът към по-екологични и социално-икономически устойчиви селскостопански системи.

По отношение на новите геномни техники в позицията на България се посочва, че са неоспорими потенциалните предимства, които предоставят, заедно с прецизното земеделие и дигитализацията, и другите иновации в селското стопанство. Необходимо е да се създадат предпоставки за съвместно съществуване на тези продукти с конвенционалното и биологично земеделие, както и да се осигури равноправен достъп до генофонда за провеждане на селекционна дейност и недопускане на патентни ограничения в това отношение. Така ще се гарантира, че европейското селско стопанство ще се възползва от резултатите от изследванията, използващи нови геномни техники.

Правителството одобри резултатите от участието на България в неформалната среща на министрите по потребителски въпроси и индустрия

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в неформалната среща на министрите, отговарящи за конкурентоспособността, по потребителски въпроси, вътрешен пазар и индустрия, която се проведе на 24 и 25 юли 2023 г. в Билбао, Испания. Българската делегация беше ръководена от заместник-министъра на икономиката и индустрията г-н Ивайло Шотев в частта „Вътрешен пазар и индустрия“ и от директора на дирекция „Политика за потребителите“ в Министерството на икономиката и индустрията г-н Емил Алексиев в частта „Потребителски въпроси“.

В рамките на срещата по потребителските въпроси се проведоха две работни сесии - за ролята на потребителите за зеления преход и кръговата икономика и за новата програма за потребителите в контекста на поредицата от кризи. Държавите членки заявиха принципна подкрепа за насърчаване на устойчивото потребление и набелязаха няколко насоки за работа. Те са свързани с борба с планираното остаряване на продуктите, обезпечаване на възможност за ремонт на продуктите, изискване: задълженията за производителите за устойчивост да бъдат по цялата верига на доставка на продуктите и още на етапа на тяхното проектиране, предоставяне на информация на потребителите за отпечатъка на продуктите върху околната среда.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ се проведе пленарна сесия на тема: ,,Отворената стратегическа автономност като крайъгълен камък на ЕС: възможност за индустриално развитие и нов стимул за единния пазар“. Министрите подчертаха ролята на единния пазар за преодоляване на настоящите предизвикателства и посочиха следните мерки за изграждане на стратегическа автономност: намаляване на стратегическите зависимости, ускоряване на зелената и цифровата трансформация, повишаване сигурността на доставките на суровини и материали, изграждане на търговски партньорства с трети страни за диверсифициране на източниците на доставки, яснота и предвидимост без да се допуска свръхрегулиране, инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и нови пазарни решения, осигуряване на достатъчно специалисти, както и привличане на таланти от цял свят.

България подкрепя инициативата за научна дипломация в ЕС

България подкрепя инициативата за научна дипломация в Европейския съюз. Това стана ясно на проведеното в края на юли неформално заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност. Резултатите от участието на държавата ни в него бяха одобрени от правителството.

Проф. Генка Петрова, заместник-министър на образованието и науката и ръководител на нашата делегация, изрази подкрепата на България за новата инициатива на ЕК, която стимулира международното сътрудничество и укрепва стабилността. Това по-широко взаимодействие изисква включване на научната общност, държавните институции и бизнеса в дипломатическото предаване на техните постижения и подобряване на взаимното сътрудничество.

Стана ясно, че голяма част от държавите-членки насърчават провеждането на летни училища, семинари и учредяването на награди в областта на промяната на климата и продоволствената сигурност. Те имат за цел засилване на взаимодействието между учените, дипломатите, бизнеса и администрацията. Страната ни ще подкрепя бъдещи инициативи на европейско ниво, които биха могли да допринесат за усвояването на нови умения на служителите, формиращи научните политики, техните ръководители, дипломатическите служители, както и самите учени.

Друга обсъждана тема бе новият Стратегически план на „Хоризонт Европа“ (2025-2027), чийто втори работен вариант ще бъде изпратен до държавите членки през октомври и се очаква през декември да бъде приета окончателната версия. Висшите училища и научни организации също ще имат възможност да дадат свои предложения.

Правителството се запозна с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството се запозна с резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе на 25 юли 2023 г. в Брюксел.

По отношение на ситуацията на селскостопанските пазари, по-специално вследствие на руската инвазия в Украйна, петте най-засегнати държави членки на ЕС, в това число и Република България, продължиха да настояват за удължаване на забраната за внос на определени селскостопански продукти поне до края на 2023 г., както и за по-адекватно финансиране за компенсиране на загубите на земеделските производители вследствие на войната в Украйна.

Европейската комисия информира министрите, че Платформата за координация с Украйна, Молдова и петте държави членки на първа линия, продължава да работи върху решения за улесняване на износа от Украйна и подчерта, че към настоящия момент тя постига положителни резултати, като създадения оперативен план за развиване на капацитета на Дунавския коридор. Обсъждат се също алтернативни маршрути през Балтийско и Адриатическо море.

Съветът призова за по-нататъшно укрепване на Коридорите на солидарността, проучване на нови варианти за маршрути, като същевременно се запази защитата на вътрешния пазар, и единодушно осъдиха блокирането на Черно море от страна на Русия.

Министрите подчертаха необходимостта от наблюдение на капацитета за съхранение в държавите членки, съседни на Украйна, за да се подобри прозрачността относно запасите и продължават да обръщат голямо внимание на всяко развитие на селскостопанските пазари. Държавите членки се обединиха, че занапред ЕС трябва да продължи да подобрява наблюдението на пазарите, за да може да реагира съответно на всяко развитие и да предвижда потенциални кризи.

В продължилата дискусия, по отношение на публикуваното проучване, което да допълни съществуващата оценка на въздействието на предложението за Регламент относно устойчивата употреба на продукти за растителна защита, Комисията потвърди заключението на оценката на въздействието, а именно, че има необходимост от ревизиране на Директивата за устойчива употреба на пестициди.

Съветът от своя страна изтъкна, че представеното проучване не отговаря напълно на въпросите, изискващи количествени данни за допълване на съществуващата оценка на въздействие към проекта на Регламент, както и че в него липсват фактически данни за отделните държави членки. В резултат на това не може да се направи обективна оценка за последствията от прилагане на амбициозните цели на Регламента. Счита, че проучването трябва да бъде обсъдено подробно и задълбочено на ниво работна група към Съвета на ЕС.

Някои държави членки се противопоставят на въвеждането на задължителните цели за намаляване на национално ниво и настояват за повече гъвкавост. Мнозинството делегации са загрижени относно определението за ,,чувствителни зони“, ниската наличност на нехимически алтернативи на пестицидите, въздействието върху цените на храните и продоволствената сигурност, както и потенциалното непропорционално увеличение на административната тежест върху малките ферми.

В заключение, Съветът обсъди предложението за регламент относно растенията, получени чрез някои нови геномни техники, и храните и фуражите от тях. Председателството подчерта, че един от приоритетите му е именно напредъкът във всичко, свързано с новите технологии и новите геномни техники, още повече в настоящия момент, в контекста на изменението на климата. Тези техники отварят множество възможности за производство на храни по по-устойчив начин, като например култури, които изискват по-малко вода, торове или употреба на фитосанитарни продукти. Предложението има за цел да даде възможност на агрохранителния сектор на ЕС да допринесе за постигане на целите за иновации и устойчивост, съгласно Европейския зелен пакт и съпътстващите го стратегии, както и да подобри конкурентоспособността на сектора, като същевременно се поддържа високо ниво на защита на здравето и околната среда.

Като цяло делегациите приветстваха законодателното предложение. Фокус беше поставен върху оценката на предложението от страна на държавите членки в контекста на необходимостта от осигуряване на гъвкава и устойчива продоволствена система. Държавите членки очертаха аспектите на предложението, които считат за най-значими, а именно, че е необходимо допълнително време за анализ на предложението, което следва да гарантира запазване на високите стандарти за безопасност на биотехнологичните продукти. Подчертаха, че приложението на научните достижения по никакъв начин не трябва да води до компромис с високите стандарти за оценка на риска и безопасността на новите геномни техники и техните продукти по отношение здравето на хората и животните и въздействието върху околната среда.

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалното заседание на EPSCO, част „Здравеопазване“

Министерският съвет одобри резултатите от участие на България в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, проведено на 28 юли 2023 г. в гр. Лас Палмас де Гран Канария, Испания.  В заседанието бяха включени темите за достъпа на гражданите върху здравни данни, междусекторно сътрудничество за психично здраве, както и укрепване на фармацевтичното производство в ЕС.

В рамките на първата тема България изрази становището, че всяко събиране и обработване на данни на ниво ЕС следва да бъде обосновано и пропорционално на поставената цел, като пациентите трябва да разполагат с изричното право да изразят съгласие или несъгласие за вторичната употреба на данните им.

По време на втората работна сесия повечето държави членки на ЕС подкрепиха приоритизирането на психичното здраве с цел ангажиране на различни форми на съдействие чрез семейство, училище, социален сектор, църковна общност. България подчерта значението на междусекторното сътрудничество за ефективно адресиране на проблемите с психичното здраве и заяви необходимостта от обмен на добри практики и европейски усилия в сферата на първичната грижа (промоция и превенция), за да се осигури качество на грижите за пациентите.

По време на работния обяд министрите обсъдиха стратегическа автономия на ЕС с цел преодоляване на бъдещ недостиг на лекарства. Част от държавите (в т.ч. България) заявиха, че европейски инициативи, водещи до повишаване на цените в държавите от Централна и Източна Европа, ще имат за последица ограничаване, а не подобряване на достъпа до лекарствени продукти. В този контекст необходимите действия, които следва да бъдат приложени или насърчени на ниво ЕС, следва да са ориентирани към инициативи, които укрепват самите държави членки - техните икономики, здравни системи и капацитет. Всички инвестиции на Съюза трябва да имат за цел да засилят лидерството на ЕС, но едновременно с това да стимулират и повишават конкурентоспособността на държавите членки.

Кабинетът утвърди споразумение за сигурност с Организацията за сътрудничество в областта на въоръженията за защита на класифицираната информация

Министерският съвет прие Решение, с което утвърждава Споразумение за сигурност между Правителството на Република България и Организацията за сътрудничество в областта на въоръженията за защита на класифицираната информация, подписано в София на 26 юни 2023 г. и в Бон на 30 юни 2023 г.

Все по-честото участие на национални дружества в различни проекти и програми, съфинансирани от Европейския фонд за отбрана, организирани, управлявани и координирани от Организацията за сътрудничество в областта на въоръженията, чиято основна дейност е съсредоточена в областта на въоръженията, налага обмен на класифицирана информация.

Като правен инструмент, Споразумението за сигурност между Правителството на Република България и Организацията за сътрудничество в областта на въоръженията за защита на класифицираната информация ще улесни участието на български дружества в изпълнението на проектите и програмите на Европейския фонд за отбрана, като ще им позволи да изпълняват и дейности, които налагат предоставяне и обмен на класифицирана информация.

Министерски съвет одобри предоставянето на информация за дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в системата за противодействие на престъпността

Министерският съвет одобри допълнение на Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността, с което се регламентира предоставянето на информация не само за продължително пребиваващите в страната чужденци, но и за тези, които са у нас дългосрочно или постоянно.

Допълнението ще гарантира постъпване на пълната информация, необходима за бързото и качествено разследване с цел намаляване и ограничаване на престъпленията, което е от съществено значение за постигане на стратегическите цели, свързани с подобряване на противодействието на престъпността.

Според закона продължително пребиваващи в страната са чужденци, които са у нас не повече от 1 година. Статут на дългосрочно пребиваване се предоставя на чужденец, който е пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на 5 години преди подаване на заявлението за разрешаване на дългосрочно пребиваване. След придобиването му статутът на дългосрочно пребиваване с постоянен, доколкото не са възникнали основания за отнемането му.

Ускорява се процедурата за обезщетение на засегнати от заразно заболяване животновъдни стопанства

Процедурата за обезщетение на собствениците на животновъдни обекти, засегнати от заразно заболяване, се ускорява и подобрява. За целта са приети промени в Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни, засегнати от заразно заболяване.

Запазва се принципът на споделената отговорност между държавата и собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, чрез налагане на коефициент на редукция върху размера на обезщетенията, при неспазване на определени ветеринарномедицински изисквания от тяхна страна. С цел своевременно ограничаване и ликвидиране на възникналите огнища на заразни заболявания по животните с промените се намалява размерът на максималния коефициент на редукция от сегашните 75% до 40%.

Също така се съкращават и сроковете за извършване на епизоотично проучване след потвърждение на заразно заболяване. Това ще доведе до навременно издаване на акт за дължимо обезщетение и изплащане на дължимите суми за умъртвени животни в засегнатите животновъдни обекти.

С измененията в Наредбата се променят и максималните размери на обезщетение за отделните видове животни, определени през 2020 г., като по този начин те ще отговарят на реалните икономически стойности.

Изменя се Устройственият правилник на Министерството на младежта и спорта

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта.

С постановлението се променя числеността на политическия кабинет на министъра на младежта и спорта, като заместник-министрите се увеличават от двама на трима.

Промените не са свързани с увеличаване на щатната численост на министерството, поради което случаят не попада в обхвата на § 16, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията.

С проекта на постановление се прецизира и правомощието на министъра на младежта и спорта, посочено в чл. 4, т. 2 от Устройствения правилник на Министерството на Младежта и спорта.

Разходите за изпълнение на постановлението са в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. средства за персонал на Министерството на младежта и спорта.

Одобрена е план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на първия и втория тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.

В законовия срок със свое постановление правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на първия и втория тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 година.

Одобрените средства са в размер на 151,1 млн. лева. Дейностите, които ще се финансират с тях включват: подготовка и отпечатване на избирателните списъци; закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали, в т. ч. пликове за гласуване, протоколи, удостоверения и др.; логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; възнаграждения на членовете на общинските и секционните избирателни комисии; осигуряване на охранителните мероприятия от Министерството на вътрешните работи с оглед опазване на обществения ред и сигурност; провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване; обучение на членовете на секционните избирателни комисии; организиране на места за гласуване в държавните училища и др.

Правителството има готовност, при сключване от Централната избирателна комисия на договори за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, гласуването с хартиени бюлетини, компютърната обработка на данните от гласуването в изборите и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, да осигури необходимите за целта средства по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Приемането на този акт е в изпълнение на чл. 18 от Изборния кодекс. Необходимите средства за финансирането на одобрените с план-сметката разходи ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 година.

Отпускат се 170 млн. лева на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за подпомагане на земеделски стопани

 

Правителството одобри допълнителни разходи от централния бюджет към Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 170 млн. лв. за 2023 г. Средствата се отпускат за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове и по мерки за компенсиране на претърпени щети от неблагоприятни климатични събития, вкл. преди периода на застраховане.

Кабинетът прие промени в нормативни актове на Министерския съвет

Правителството прие промени в ПМС № 136 от 2015 г., с което се създава Национален съвет по антикорупционни политики. Изменя се също ПМС № 86 от 2020 г. за създаване на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка. Промените в двата акта отразяват новата структура на Министерския съвет, приета с Решение на 49-то Народното събрание от 6 юни 2023 г.

Правителството одобри Стратегия за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България в периода 2023-2027 година.

Министерският съвет на Република България прие Решение за одобряване на Стратегия за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България в периода 2023-2027 година.

Стратегията за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България установява приоритетите на страната и определя ключовите действия, посредством които да се изпълнят заложените приоритети и които са необходими за повишаване на ефективността на системата за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България в периода 2023 - 2027 г., като се вземат предвид констатациите от изготвените през 2023 г. актуализация на Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, Оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, свързани с виртуални активи и доставчици на услуги за виртуални активи, и Оценка на рисковете от финансиране на тероризъм в сектора на организациите с нестопанска цел.

Правителството възложи на министъра на иновациите и растежа да проучи възможностите международна финансова институция да направи оценка на ефективността на ББР и Фонда на фондовете

Министерският съвет прие Решение, с което възложи на министъра на иновациите и растежа да проведе проучване с международни финансови институции за изготвянето на оценка на структурната целесъобразност и ефективността на „Българска банка за развитие“ ЕАД и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, и на стратегия за преструктурирането им. Целта е подобряване на тяхната обща ефективност, прекратяване на несвойствени за насърчителната банка и за публичното предприятие дейности и подобряване на условията за реализиране на поставените от държавата стратегически цели и политики.

Това е необходимо във връзка с подготовката на бизнес програмата и стратегията за следващия тригодишен програмен период 2024 - 2026 г., които следва да бъдат приети преди края на 2023 г. Изискването за разработването и приемането на двата документа с програмен характер е нормативно установено в Закона за Българската банка за развитие (ЗББР) и в Закона за публичните предприятия (ЗПП) и правилника за неговото прилагане.

Оценката ще бъда възложена на международна финансова институция с доказана репутация и опит в структурирането на подобни дейности и преструктурирането на държавни финансови институции.

В резултат от изготвянето на оценката и приемането на новите бизнес план и стратегия на двете държавни дружества ще се подобри дейността по управлението им и усилията по координацията на прилаганите от тях продукти на пазара на финансови инструменти, като се осигури ефективност и ефикасност на прилаганите финансови инструменти със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. Също така ще се подобри управляемостта на кредитните експозиции на ББР.

 

Read 280 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
nurhitoolkitteamlambchopbonus veren sitelercmt cüzdan bahis sitelerideneme bonusu veren sitelersiyahbayrakaynakareasbetflorya escortkareasbet girişbetingo güncel girişkareasbet girişyabancı dizi izleFındıkzade Escortcasino siteleri Venüsbetftn bahis sitelerigobahis girişasper casinoesbet girişGüvenilir Poker Siteleribeylikduzu travestişişli travestiesbetbullbahisbenimbahisbenimbahisbahis forumistanbul travestiBakırköy Escortçizmeli kedi izleizmir escortCasibomfındıkzade escortBedava Bahisizmir travestiesenyurt escortbeylikdüzü escortbeylikduzu escortbeylikduzu escortistanbul escortizmir escortistanbul escortBedava BahisDeneme Bonusubakırköy escortCasibom girişbullbahisbullbahisBakırköy Escortbetkom girişCasibomşişli travestiataköy escortCasibomPHP Shell indirbetkombetturkeybetturkeybetparkCasibomavenuesbistro.comMeritkingHiltonbetSahabetMarsbahisCasibommaç izleAnkara Travestixslot girişxslotstarzbetjojobetstarzbetbetturkeybetturkey girişbetturkey girişbetturkey girişbetturkey twitterxslot twitterxslot girişxslot twitterstarzbet girişstarzbet twitterstarzbet girişstarzbet twitteronwinonwin girişonwin twitterBetturkeybetparkbetistmarsbahismarsbahis girişbetturkeybetturkeyxslotstarzbetstarzbet girişstarzbet twitterxslotxslot girişxslot twitterBetcioBetturkeyMatadorbetbetforward-shart.com1xbet-1xir.comdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerDeneme BonusuBets10 Girişporn movieMobilbahis Giriş hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahisgirtr marsbahis matadorbet casibom en kaliteli escort bayanlarhd pornovozolenobahisفيديو اباحيايباحيOnwin Giriş 2023türk pornopornotanıtım yazısı nedirDuşakabin Fiyatlarıduşakabin modelleriduşakabin tekerleğiduşakabin camıduşakabin temizliğibullbahis güvenilir girişBetmatikbetkolik kayıtcasino siteleriTarafbetTaraftariumhaber yazılımıMatadorbetMatadorbetSüpertotobetvozolTaraftarium2024 Deneme Bonusu Veren Sitelerbahis siteleriBritish Shorthairomegle tvjojobetBetoffice girişmatadorbetcasibom国产线播放免费人成视频播放marsbahissekabetcasibomtuğla kaplamadekoratif tuğlaonwingrandpashabetcasibomholiganbetimajbethttps://pashagaming.linkhttps://pashagaminggiris.livehttps://radissonbet.us.comiqos heets satın albetturkeyJojobetbahiscomverabetstarzbetvdcasinocasibomsekabetjojobetbettiltbetticketvegabetbetpublicshowbetsetrabetPusulabetholiganbetstarzbetİADE1xbet güvenilir girişsupertotobetmatbetxslotxslotxslotxslotcasibomsahabetonwinhilbetcasibomkralbetcasibommobilbahisxxx videospiabellacasinojojobetjojobetmatadorbetsekabet twitter sekabet twitter vdcasinoAnabolik Steroid Satın AlDianabol Satın Albetebet twittermeritkingSumak Sirkesi Nasıl YapılırsekabetjojobetcasinometropolsekabetcasibomonwingrandpashabetbetistDeneme Bonusu Veren Sitelergüvenilir slot sitelerigrandpashabetcasibommeritroyalbettempobetbahsegelrestbetbahigobettiltgorabethilbetasyabahisnakitbahisbetgarantimilanobetlordbahisaresbetbetkomtipobetgrandpashabetmostbetmarsbahissahabetbetinegobahisfixbetholiganbetbaywinpokerklaswinxbetmatadorbetsuperbetinbetexperbahiscasinopusulabetbetpasikimislibetparkMatadorbettarafbet girişMatadorbetSakultahazureiptvazureiptvbeyaziptvgüzeliptvgüzeliptviptv satın alklasbahiscasinoperhitbetmarsbahispiabetvdcasinotarafbettarafbetbetkomwedden op voetbalbetmatikdinamobetdinamobetdinamobetmavibetmavibet girişmavibet güncelbettiltbettiltbaywinpusulabetpusulabet girişpusulabet güncel girişpusulabetvdcasinobetnano girişbettiltvbettrmilyarcommatadorbet twittertipobetonwinmatadorbetsahabetstarzbetbetpublicsupertotobetfixbetxslotbetmatikbetkommariobettarafbetbahiscombahiscom giriş1xbetgrandpashabetmarsbahisbycasinobetturkeytipobetonwinmatadorbetsahabetstarzbetbetpublicsupertotobetfixbetxslotbetmatikbetkommariobettarafbetbahiscom1xbetgrandpashabetmarsbahisbycasinobetturkeydumanbetholiganbetbeylikdüzü escortjojobetradabetbetturkeybettiltcasinolevanttipobetonwinmatadorbetsahabetstarzbetbetpublicsupertotobetfixbetxslotbetkommariobettarafbettarafbettarafbetbahiscom1xbetgrandpashabetmarsbahisbycasinobetturkeyhttps://iaknambon.ac.id/media/agenda/default/betkom güncel girişcasibom girişbycasinosex hattı numarasıcasibomelf bartimeisworth.comvegasslot girişherabet girişbetofbetdinamobetdinamobetonwinrestbet girişxslotcasibom herabetdinamobetrestbettempobettipobetperabetvdcasinojojobethitbetkavbet girislunabet girişkavbetpremiks nedir1xbettarafbetpokerklasbetpasbetboomaltcasinomariobetwinxbetrestbet twittercasibom girişjojobetCasibomCasinohitbet girişdinamobetbaywin girişcasibom twitterjojobetimajbetklasbahisbetinebetorspinMatadorbet güncel girişbayspinbaywinbettilttürk ifşalarcasibomgrandpashabetextrabetonwinvevobahiscasibomjojobetgrandpashabetnakitbahisjojobetMarsbahis Girişmeritroyalbet giriştempobet girişbahsegel girişrestbet girişbahigo girişonwin girişgrandpasahbet girişbetist giriş1xbet girişbetgram girişbettilt girişgolegel girişfunbahis girişgorabet girişhilbet girişmaltcasino girişjojobetparmabet girişbetticket girişAsyabahis girişNakitbahis girişbetwinner girişBetgaranti girişrbet girişmilanobet girişlordbahis girişaresbet girişbetkom giriştipobet giriştipobet365 girişmostbet girişmarsbahis girişsahabet girişmatadorbet girişbetine girişgobahis girişfixbet girişmatadorbet girişpashagaming girişroyalbet girişholiganbet girişbaywin girişpokerklas girişwinxbet girişmatadorbet girişbetturkey girişyouwinpusulabethepsibahis girişrexbet girişjetbahis girişsuperbetin girişbetexper girişbahiscasino giriştarafbet girişpusulabet girişbahsine girişbetpas girişikimisli girişbetpark girişbetebet girişbetwoon girişparibahis giriştümbetjojobetbahsegelcasibom girişsafirbettümbetmeritkingbetkanyongrandbettingkolaybet girişsüperbahis girişpiabet giriştarafbet girişkalebet7slotskulisbetdinamobetcasibomelitbahisparibahistümbetHoliganbet girişBettiltceltabet girişligobet girişorisbet girişbetlike girişistanbulbahis girişultrabet girişmariobet girişkralbet giriştipobet girişbetcio tipobetsonbahisonwin girişbetzulasekabetntvsporbetbetvolesetrabetbetkolikprivebetonwinpadisahbetmatadorbet girişpasacasinosahabetbetsatjojobetdumanbetpinbahisnorabahismrbahiscapitolbetartemisbetatlasbetgalabetmarsbahismatbetmatadorbettarafbetstarzbetbetparksuperbetinvbetvegasslot girişcasibomjojobetcasibom casibomsekabetkavbetbettiltjojobethttps://iaknambon.ac.id/media/agenda/default/marsbahisbetkanyonİmajbet GirişdinamobetmatbetsafirbetjojobetkralbetsafirbetsafirbetsafirbetholiganbetsafirbetsekabetsafirbetonwinsafirbetSahabetsafirbetsafirbetmatadorbetsafirbetgrandpashabetsafirbetnakitbahissafirbetpiabellacasinosafirbetmeritkingdumanbetmarsbahisdinamobetcasibomparibahis girişmatadorbetsekabetjojobetgalabetnakitbahismeritkingbettiltsafirbetİmajbet Girişjojobetjojobetsafirbetmatbetsafirbetdinamobetsafirbetsafirbetsafirbetsafirbetjojobetcasibomgrandpashabettumbettümbetbaywinvbetmariobetcasibomxslot