×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Съдът ще се произнесе по избора на общински съветници в Тополовград

Вторник, 14 Ноември 2023 18:24


Четиво за юристи и будни граждани. Тъй като материята е вежна и сециална, даваме възможност за запознаване подробно с Протокола от заседанието, исканията на страните, съображенията на Съда.

П Р О Т О К О Л

Ямбол13.11.2023 година

Административният съд - Ямбол - II състав, в съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и двадесет и трета година в състав:

   

СЪДИЯ:

ВАНЯ СТОЯНОВА

   
     

при участието на секретаря Велина Митева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 321 по описа за 2023 година
докладвано от съдията ВАНЯ СТОЯНОВА

 
     

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

Оспорващият Коалиция „БСП за България“, редовно призован. В съдебно заседание се представлява от К.С., редовно упълномощена като представляващ Коалиция „БСП за България“.

За ответника по делото Общинска избирателна комисия – Тополовград, област Хасково, редовно призован, се явява лично Председателя М.Т..

Заинтересованата страна Политическа партия „ГЕРБ“, редовно призована. В съдебно заседание се представлява от упълномощения представляващ на ПП „ГЕРБ“ В.И.С., който се явява лично.

Заинтересованата страна А.Д.А., редовно призована, се явява лично.

Заинтересованата страна В.И.С., редовно призована, се явява лично.

Заинтересованата страна С.Г.Г., редовно призована, не се явява. В съдебно заседание се представлява от адв. Ж.К., редовно упълномощена.

Заинтересованата страна Политическа партия „Има такъв народ“ редовно призована чрез представляващ партията К.В.И., не изпраща представител.

Заинтересованите страни А.С.П., Б.Д.Б., К.Т.С., К.Л.М., М.К.К., П.И.Т., П.З.Я., П.М.М., С.Г.М., С.И.Д., редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители.

К. С., : Да се даде ход на делото.

М. Т.: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

В. С.: Да се даде ход на делото.

А. А.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че липсват процесуални пречки по хода на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА СЕ ЖАЛБАТА на Коалиция „БСП на България“

К. С.: Поддържам жалбата.

Поддържам и всички искания в нея, като ще доразвия искания.

Имам само едно искане, в жалбата е допусната техническа грешка при изписването на номера на секцията в село * № 29320010 да се счета № 26320010.

Да се приемат доказателствата, приложени към жалбата.

М. Т.: Оспорваме жалбата, доколкото няма представени доказателства.

Относно искането за назначаване на експертиза, считам че с оглед направените в жалбата твърдения за тежки нарушения следва доказателствените искания, направени в жалбата, включително и назначаване на експертиза, да бъдат уважени.

Адв. К.: Уважаема госпожо съдия, от името на доверителката ми като заинтересована страна в процеса, който се развива по реда на чл.459 от Изборния кодекс, заявявам че оспорвам жалбата, същата е неоснователна.

Искам да изложа нещо, с оглед осъществяване на защитата на доверителката ми, в жалбата са изложени доводи, с които жалбоподателят твърди, че оспорва избора като недействителен, които доводи се свеждат до наличието на активното избирателно право на част от гласоподавателите, вписани в избирателните списъци. Тези факти доколкото пространно е изложено в жалбата се основават на статистически данни от Националния статистически институт с твърдение, че регистрациите извършени на територията на община Тополовград са извършени неправилно по постоянен и настоящ адрес. В тази връзка считам, че изложените твърдения са неясни и считам, че жалбоподателят следва да уточни дали излага твърдения, че избирателите са били неправилно включени в избирателните списъци и в тази връзка оспорва ли обстоятелството, че лицата са адресно регистрирани по настоящ адрес в населени места на територията на община Тополовград най-малко 6 месеца преди датата на изборния ден, както оспорва ли обстоятелството, че заявленията за вписване са направени извън предвидения 14-дневен срок преди изборния ден. С други думи, бих искала жалбоподателят да заяви дали поддържа нарушение на Изборния кодекс и процес, поради неспазване на изискванията на чл.36 от Изборния кодекс за допускане до гласуване на лица, неправилно вписани в избирателните списъци по настоящ адрес или неспазване изискванията по чл.396 от Изборния кодекс, поради неспазване на правилото за уседналост. Считам, че същото е относимо и към събирането на доказателства в процеса и вземане на становище по същество.

По отношение на исканията за доказателства, заявявам че поддържам депозираната молба от нас.

По отношение на допускането на експертиза сме изложили, че искането е недопустимо, с оглед липсата от необходимост на специални знания, тъй като в случай че жалбоподателят поддържа нарушения за неправилно извършени адресни регистрации са налице съответните проверки, изискуеми и направени по реда на чл.405а от Изборния кодекс, налични в общинската администрация. Поради което моля да не уважавате това искане, тъй като за същото е достатъчно да бъдат изискани тези писмени доказателства от проверките, а не вещо лице да ходи и да ги предоставя на съда.

В. С.: Въпреки, че се явявам за общински съветник, аз считам жалбата за основателна и поддържам основанията, изложени в нея, тъй като при друг резултат можеше нашата политическа партия да има повече общински съветници.

А. А.: Считам, че жалбата е основателна и поддържам основанията, изложени в нея, тъй като твърденията в жалбата навеждат, че съществена част от вота е контролиран и това променя изборния резултат за общински съветници. Мисля, че изборът за общински съветници би бил различен.

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото изпратените към административната преписка от ОИК - Тополовград с Писмо по опис вх.№ 2526/09.11.2023 г. писмени доказателства, касаещи жалби с приложения и сигнали, както и Протокол на ОИК – Тополовград от 30.10.2023 г.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото изисканите и представени избирателни списъци с Писмо вх.№ 2549/10.11.2023 г. от ТЗ „ГРАО“ – Хасково.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото постъпила Молба вх.№ 2530/09.11.2023г. от адв. К. и служебно известните на съда проверки, които са извършени и представени на съда с Писмо вх.№ 2537/10.11.2023 г. за спазване на изискванията на Закона за гражданската регистрация, извършени на основание чл.405а от Изборния кодекс по реда на чл.99б от Закона за гражданската регистрация, които проверки и резултатите от тях са представени и съдът ги счита за относими.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото и Писмо вх.№ 2508/07.11.2023 г. от Районна прокуратура – Ямбол, което касае Преписка № 1392/2023 г., която е посочена в жалбата от оспорващата страна по делото.

Преди съдът да се произнесе по искането за назначаването на експертиза така, както е формулирана, ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на явилите се страни да развият своите доказателствени искания и да изразят становище по тях.

К. С.: Нарушенията, които са в жалбата касаят нарушения по чл.36 и нарушения по чл.396 от Изборния кодекс. Един път начина, по които лицата са избрали да гласуват 14 дни по електронен път по настоящ адрес и отделно липса на уседналост на тези лица на мястото, където са посочени като адресна регистрация.

По отношение на твърдението, че е извършена проверка по реда на чл.405а от Изборния кодекс, въпросната проверка задължава администрацията да извърши 12 месеца назад проверката, а не обхваща периода, който ние сме посочили за извършване на нарушения. На основание чл.193, ал.1 от ГПК правя искане да бъде открита процедура по оспорване истинността на документи, а именно на 23 броя избирателни списъци, тоест списъци на секциите с номера от 263200 до 26320024. Казвам, че списъците са 23, тъй като секция № 2632008 е закрита, не оспорвам секциите за подвижните избирателни секции. В тази връзка, моля да изискате от Главна дирекция „Граждански регистрация и административно обслужване“ при МРРБ списък с лицата, подали по електронен път заявление за гласуване по настоящ адрес *** с отбелязване от кой IP адрес е подадено всяко едно заявление.

На второ място, моля да бъде назначено вещо лице, което след като се запознае на място в Общинска администрация - Тополовград с документите за регистрация на гражданите по постоянен адрес за периода 15.12.2022 г. до 31.12.2022 г. и с документите за регистрацията на гражданите по настоящ адрес за периода 01.01.2021 г. до 15.09.2023 г. и с представените по делото избирателни списъци, да отговори на следните въпроси:

1.Колко лица са регистрирани по постоянен и настоящ адрес за посочените периоди, както и на кои адреси са регистрирани в община Тополовград?

2.Спазени ли са изискванията на чл.92 от Закона за гражданската регистрация при регистрацията на тези лица?

3.Кои от тези лица са вписани в избирателните списъци и колко от тях са гласували на 29.10.2023 г.?

4.Колко от тези лица са подали заявление за гласуване по настоящ адрес на място и колко по електронен път?

Петата задача всъщност Вие отговорихте, че има представени документи за извършена проверка от общинска администрация.

С това искане ще докажа, че са допуснати множество нарушения при регистрация на лицата по постоянен и настоящ адрес, и същите са гласували в изборите за кметове и общински съветници на 29.10.2023 г. при погазване на принципа за уседналост.

Моля да допуснете свидетелски показания с помощта, на които ще докажа, че значителна част от новорегистрираните лица не са живели последните шест месеца в населените места в община Тополовград, с което отново е погазен принципа за уседналост и че регистрациите на тези лица са само формалност, и са явно с цел изкривяване на изборния резултат в определена посока.

Адв. К.: По отношение на искането за свидетели, с чиито показания жалбоподателят цели да обоснове обстоятелства и да установи нарушения по повод данни, включени в официален документ, считам че същите не следват да бъдат уважавани, тъй като с гласни доказателства не може да се обори материалната доказателствена сила на процесните избирателни списъци, съставени по реда на Изборния кодекс във връзка със Закона за гражданската регистрация.

По отношение на обстоятелството и в крайна сметка единствено оплакване, че неправилно са вписани определени лица в тези списъци, считам че същото не следва да бъде разглеждано в настоящото производство и не подлежи на съдебен контрол, тъй като в настоящото производство Изборният кодекс свързва тези нарушения единствено с обстоятелството дали има оспорване на откази за вписване, отстраняване на непълноти и грешки, които се разглеждат в отдели предхождащи настоящото производство административни производства. Считам, че не следва да бъдат уважавани исканията по оспорване на избирателните списъци.

По отношение единствено по преписката от Прокуратурата, считам че е относимо доказателство, но тъй като в представеното удостоверение е изложено от Прокуратурата, че предмет на проверката към настоящия момент е регистрацията по настоящ адрес единствено на три лица, а по отношение на всички останали - документите са върнати, говоря за документите, касаещи регистрацията по настоящ адрес, то считам че на този етап не следва да бъде предмет на разглеждане тази проверка.

М. Т.: Считам, че следва да се уважи искането на оспорване на посочените документи.

Освен това, с оглед на твърденията за нерегламентирана намеса на общинската администрация в изборния процес, считам че не могат представените от общинската администрация документи за извършени проверки да заместят исканата експертиза най-малкото за това, че те не съвпадат и по времеви период. Смятам, че искането за оспорването на истинността е допустимо, както е и допустимо искането за назначаване на експертиза, която да провери избирателните списъци, както и основателно.

В. С.: Поддържам така направените искания, както за разпит на свидетели, назначаване на експертиза, така и за оспорване на истинността на документите. Смятам ги за допустими в настоящото производство.

А. А.: Поддържам така направените искания, както за разпит на свидетели, назначаване на експертиза, така и за оспорване на истинността на документите. Смятам ги за допустими в настоящото производство.

К. С.: По отношение на твърдението, че не се оспорва по този ред списъците, искам да кажа, че администрацията във връзка с изготвянето на списъците има ангажимента да ги обяви на интернет страницата на община Тополовград, но по постоянен адрес. Задължението е изпълнено, но всъщност дописаните в периода от 25 дни преди изборите до 14 дни преди изборите ние няма как да проследим и няма как да оспорим съставянето на тези списъци освен да оспорим пред съда.

Във връзка с допускането на гласни доказателства, ако съдът разреши откриване на процедура по оспорване истинността на документ по чл.193 от ГПК, всички доказатествени средства са допустими, включително и свидетелски показания.

Адв. К.: По отношение на тези избирателни списъци в края на сметка считам, че регистрирането по постоянен и настоящ адрес и съставянето на избирателни списъци са производства, които предхождат самия изборен процес и за тях има предвидени процедури за контрол преди настоящото производство съдебен контрол. Съдържанието на тези списъци не може да бъде и то по-скоро по отношение на вписване на лица с активно избирателно право може да бъде проверено в предвидената по закон процедура по чл.405а от Изборния кодек, която към момента е проведена и за която има доказателства по извършените проверки.

К. С.: Но е два месеца преди съставянето на изборните списъци.

Адв. К.: Напротив. С проверките по чл.405а от ИК, извършени от областен управител и кмета на община Тополовград касаят изрично посочения период, а именно 12 месеца преди провеждане на изборите.

К. С.: Говорим за вписването по настоящ адрес. И двете проверки приключват преди съставянето на списъците по настоящ адрес. И двете приключват най-късно 2 месеца преди изборите.

Адв. К.: Аз няма какво повече да добавя. В проверките има данни.

На първо място, съдът следва да посочи, че действително защитата срещу неправилно адресно регистрирани лица се извършва по ред и условия по Закона за гражданската регистрация за реализирането, на която е необходимо писмено сигнал до органа, извършващ адресната регистрация и до областния управител. Процедурата е подробно регламентирана в чл.99б от Закона за гражданската регистрация и приключва с акт, който съответно подлежи на обжалване пред съответния административен съд, според чл.92, ал.13 от Закона за гражданската регистрация. От друга страна, настоящият съдебен състав се съобрази с постоянната практика и на Върховния административен съд, че процедурата за съставяне на избирателните списъци е самостоятелна – тя приключва преди изборния ден и разпоредбите от Изборния кодекс, които регламентират съставяне на списъците, един вид съдържат гаранция за проверка и възможност за възражение и жалба по повод на тези списъци, с оглед на чл.405а от Изборния кодекс. При някакви съмнения в тези списъци се сигнализира Прокуратурата. Безспорно тук имаме доказателства за това. Така че регистрирането по постоянен и по настоящ адрес и съставянето на избирателните списъци са производства предхождащи изборите, има предвидени срокове за контрол в определените от законодателя срокове и органи, които да ги извършат. В настоящото съдебно производство е недопустимо оспорване на избирателния списък, съответно откриване на процедура по оспорване на този списък и съответно е недопустимо и назначаване на експертиза за един документ, който е официален и се ползва с материална доказателствена сила.

В този смисъл, с оглед изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без уважение и отклонява искането на оспорващата страна, на ответната страна и на заинтересованите страни С. и А., за откриване на производство по оспорване на истинността на документ и по-конкретно 23 броя избирателни списъци, посочени от оспорващата страна.

Не уважава искането за назначаване на експертиза за проверка спазени ли са изискванията по реда на Закона за гражданската регистрация и Изборния кодекс при съставяне на избирателните списъци.

Не уважава и отклонява искането за допускане до разпит на свидетели, тъй като няма как със свидетелски показания да се оборва установеното в официален документ.

УКАЗВА на страните, че относно проверките по чл.405а от ИК, които са извършени, съдът ще ги обсъди с крайния съдебен акт и ще вземе отношение относно тяхната материална законосъобразност и дали процедурите при съставянето на избирателния списък са спазени и съответно, ако не са, дали това би се отразило до промяна на вота на избирателите. Съдът проверява за нарушения, които са съществени.

К. С.: Нямам искания за други доказателства.

Да се приключи съдебното дирене.

М. Т.: Нямам искания за други доказателства.

Да се приключи съдебното дирене.

Адв. К.: Нямам искания за други доказателства.

Да се приключи съдебното дирене.

В. С.: Нямам искания за други доказателства.

Да се приключи съдебното дирене.

А. А.: Нямам искания за други доказателства.

Да се приключи съдебното дирене.

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

К. С.: Уважаема госпожо Председател! Моля да уважите жалбата на основанията, изложени в нея. Считам, че от събраните писмени доказателства се доказват твърденията ни, че в списъка са включени лица, които нямат право да бъдат включвани.

Моля да ни дадете възможност за представяне на писмена защита.

М. Т.: Уважаема госпожо съдия! Ще изразя становището си по същество в писмена защита, за което Ви моля да ми определите срок.

Адв. К.: Уважаема госпожо Председател! Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, да ми присъдите направените по делото разноски, съгласно списък, който Ви представям.

Считам, че от доказателствата по делото не се установи при провеждане на изборите за общински съветници да са допуснати съществени нарушения на Изборния кодекс, които да водят до недействителност на избора.

Моля за предоставяне на срок за писмени бележки.

К. С.: Възразявам срещу прекомерно завишения адвокатски хонорар.

В. С.: Придържам се към казаното от оспорващата страна.

А. А.: Придържам се към казаното от оспорващата страна.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 3-дневен срок за представяне на писмени бележки по делото и тъй като счете делото за изяснено ОБЯВИ, че ще се произнесе със своя съдебен акт в срок до 20.11.2023 г.

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11.04 часа.

 

СЪДИЯ:

/п/ не се чете

 

СЕКРЕТАР:

/п/ не се чете

Read 359 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
canlı maç izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet nurhitoolkitteamlambchopbonus veren sitelerHack forumHackankara evden eve nakliyatcmt cüzdan bahis sitelerisiyahbayrakaynakareasbetkareasbet girişdeneme bonusu veren sitelerbetingo güncel girişyabancı dizi izlegobahis girişasper casinodeneme bonusu veren sitelerforum bahiskareasbet girişcasino siteleri Venüsbetftn bahis siteleridigital marketing agencydeneme bonusu veren sitelerGüvenilir Poker Siteleribahis forumçizmeli kedi izleflorya escortBursa EscortFındıkzade Escortbeylikduzu travestişişli travestiBedava Bahisesbet girişesbetbullbahisbenimbahisbenimbahisCasibomCasibom girişCasibom güncel girişizmir escortizmir escortistanbul escortistanbul travestiBakırköy Escortfındıkzade escortBedava Bahisizmir travestiBedava BahisDeneme Bonusubakırköy escortBorsacasino, borsa casino giriş, borsacasino yeni, borsacasino güncel, borsa casino güncel,borsacasino, borsacasino girişi, borsacasino güncel, borsacasino yeni, borsacasino adres, borsacasino domain, borsa casino girişi, borsa casino adresi,esenyurt escortesenyurt escortbeylikduzu escortbeylikduzu escortkayseri escortbeylikduzu escorttarafbet güncel girişonwin girişstarzbet girişbetturkey girişsahabetbetsmove girişonwinsahabetbetkom giriştipobet girişbetandyou twittermariobet güncel girişholiganbetbahiscomtarafbet30 TL Bonus Veren Bahis Siteleri hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle erotik film izle deneme bonusu duşakabin duşakabin temizliği hack forum perabet türk ifşa marsbahis betkom Hacklink satışıen kaliteli escort bayanlarnesinecasinovipslothd pornoenobahisفيديو اباحيايباحيfilm porno gratisporno sesso gratiswpOnwin Giriş 2023Yeşilköy Escortonwinsikiş seyretvozol 10000Mikro betonDiyarbakır escortMardin EscortKarabük EscortTaxi in Rotterdam - Medium.comRotterdamse Taxitürk pornopornomakale nasıl yazılıryapay zeka çizimyapay zeka coinleribahis com güvenilir giriştarafbet güvenilir girişyapay zekaya soru soryapay zeka mühendisliği sıralamayabanci dizi izleyapay zeka filmmarsbahis güvenilir girişcasibom güvenilir giriştanıtım yazısı nedircv hazırlama pdfDuşakabin Fiyatlarıduşakabin modelleriduşakabin tekerleğiduşakabin camıduşakabin temizliğigalabet giriş adreselexbet güvenilir girişUltrabet twitterpadişahbet güvenilir girişprivebet güvenilir girişturkbet kayıtbetkolik kayıtsetrabet güvenilir girişbetcup güvenilir girişbetvole güvenilir girişprizmabet güvenilir girişntvsporbet güvenilir girişsekabet güvenilir girişcasino siteleriTarafbet girişOnwinmatadorbetmatadorbetSüpertotobetEvden eve nakliyatvozolholiganbetholiganbetholiganbet twitterErbaa EscortTaraftariumBetticket2024 Deneme Bonusu Veren Sitelerbahis siteleriBritish Shorthairimajbetsahabetholiganbetomegle tvextrabetbets10marsbahiscanlı maç izlejojobetBetoffice girişbets10matadorbetextrabethttps://trafikkazasitazminatavukati.com.tr/grandpashabetdeneme bonusucasibomcasibom girişmeritkingmarsbahissekabetcasibomextrabethttps://sekillinickyazma.com.tr/holiganbetonwintarafbetsahabetmariobetmatadorbetbahiscom1xbetmarsbahismarsbahismarsbahisgrandpashabetbetturkeybets10betkanyonsahabetbets10holiganbetholiganbetholiganbettuğla kaplamadekoratif tuğlasohbettwitter ifşasahabet girişnakitbahisnakitbahisextrabetonwin girişsahabet girişmariobetmatadorbet girişgrandpashabet girişsahabetpiabellacasinograndpashabetcasibomholiganbetweb tasarımcasibomimajbetbetturkeymarsbahisbetvolehttps://betwoon.linkhttps://palacebet.livehttps://palacebet.us.comhttps://royalbetgiris.livehttps://betwoon.livehttps://royalbet.us.comhttps://pashagaming.linkhttps://pashagaminggiris.livehttps://hizlibahis.us.comhttps://radissonbet.us.comhttps://grandpashabet.linkiqos heets satın algüncel girişimajbetHaberimbahisbey girişbetgross girişcasinoburada girişxslot girişciacasino girişturkbet girişbetsat girişbetriyal girişpadişahbet girişpiabellacasino girişbahis1000 girişfenomenbet girişvidobet girişneyine girişdinamobet giriştambet girişpalmibet girişhuhubet girişbetwon girişilbet giriştaraftarium24grandpashabet girişbettiltsuperbetinsahabetsahabetjetbahissetrabetnakitbahiscasinoburadaxslotciacasinobetexperroketbetradabet3xlwinbethandsmartbahis96trbetsalvadorkordonbetcasinomhubhovardaintobetretrobetsonbahisnesinecasinocasinomilyonbetriyaltarafbetbetkomsahabetmariobettipobetmatadorbetbahiscom1xbetmarsbahisgrandpashabetonwingrandpashabettempobetgorabetparmabetasyabahisbetwinnerbetturkeyyouwintarafbetverabetbetpublicshowbetcasino metropolprivebetpaşacasinonorabahismelbetbets10 girişonwin güncel giriştarafbet güncel girişbetkom güncel girişsahabet güncel girişmariobet güncel giriştipobet güncel girişbetturkey güncel girişbahiscom güncel girişmarsbahis güncel girişbahisalroyalbetmercurecasinogamabetcasibom girişbetofficebahisnowbasaribet7slotsbizbet1wingenzobetfreybetmeritroyalbetbetgrambettiltgolegolfunbahisgorabethillbetmaltcasinoparmabetbetticketasyabahisnakitbahisbetwinnerbetwinnerbetgarantirbetmilanobetaresbetbetorspingobahisfixbetcratosroyalbetpashagamingroyalbetholiganbetpokerklaswinxbetsuperbetinbetexpermarsbahisbetperbets10bahigopokerbetabetpublic girişcasibomcasibomsahabetkavbetkavbetrent a yachtpalacebetmatbetmaltcasinosekabetpolobetpadişahbetfavoribahisaresbetpusulabetxslotcasibom instagrammarkajbetparibahisbetineceltabetmatadorbetgrandpashabetgobahisparmabetbetkanyonbetkanyononwinsahabetbaywinrokubetmarsbahisextrabetikimislicratosslotwinxbetbahisalgorabetelexbetfunbahisartemisbetbetmatikbetmatikimajbetsekabetgalabetbetlikejojobetredwinstarzbet