×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Имуществената декларация на депутата от 31 Многомандатен избирателен район - Ямбол Featured

Неделя, 19 Август 2018 06:48


и лидер на ПП АТАКА Волен Сидеров. За разлика от кмета на Ямбол и областен лидер на ГЕРБ Славов, депутатът е имал /декларирал/ трудовите си доходи

Декларирам

Придобитото имущество, получените доходи, дадени обезпечения и направените разходи по чл. 37 от ЗПКОНПИ през предходната календарна година от 
01.01 - 31.12.2017
Месторабота Народно събрание на Република България
Длъжност народен представител
  1. Недвижимо имущество
1. Право на собственост и ограничени вещни права
Ном. по редВид на имота /правото/МестонахождениеОбщинаПлощ кв.м.Разгъната застроена площ - кв.м.Година на придобиванеСобственикЦена на придобиване /лева/Правно основание за придобиванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910111213
Нямам нищо за деклариране.
1.1. Земеделски земи и гори
Ном. по редВид на имота /правото/МестонахождениеОбщинаПлощ /декара/Разгъната застроена площ /кв.м./Година на придобиванеСобственикЦена на придобиване /лева/Правно основание за придобиванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910111213
Нямам нищо за деклариране.
1.2. Чуждо недвижимо имущество
Ном. по редВид на имота /правото/МестонахождениеОбщинаПлощ /декара/Разгъната застроена площ /кв.м./Година на придобиванеПолзвателЦена по договор /лева/Правно основание за ползванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910111213
Нямам нищо за деклариране.
2. Прехвърляне на имоти през предходната година
Ном. по редВид на имотаМестонахождениеОбщинаПлощ кв.м. /декара/ПрехвърлителСобственикИдеална частЦена на сделката /лева/Правно основание за отчуждаване на имота
Разгъната застроена площ - кв.м.Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
1234567891011
Нямам нищо за деклариране.
  1. Моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и др. превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
3. Моторни сухопътни превозни средства
Ном. по редВид на превозното средствоМарка на превозното средствоЦена на придобиване /лв./Година на придобиванеСобственикПравно основание за придобиванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910
Нямам нищо за деклариране.
3.1. Земеделска и горска техника
Ном. по редВид на земеделската или горската техникаМарка на техникатаЦена на придобиване /лв./Година на придобиванеСобственикПравно основание за придобиванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910
Нямам нищо за деклариране.
3.2. Водни и въздухоплавателни превозни средства
Ном. по редВид на превозното средствоМарка на превозното средствоЦена на придобиване /лв./Година на придобиванеСобственикПравно основание за придобиванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910
Нямам нищо за деклариране.
3.3. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Ном. по редВид на превозното средствоМарка на превозното средствоЦена на придобиване /лв./Година на придобиванеСобственикПравно основание за придобиванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910
Нямам нищо за деклариране.
3.4. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Ном. по редВид на превозното средствоМарка на превозното средствоЦена по договор /лв./Година на сключване на договораПолзвателПравно основание за ползванеПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678910
Нямам нищо за деклариране.
3.5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Ном. по редВид на превозното средствоМарка на превозното средствоЦена на отчужда ването /лв./ПрехвърлителПравно основание за отчуждаването
Име: собствено, бащино, фамилноЕГНИдеална част
12345678
Нямам нищо за деклариране.
    1. Парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута

       1. Парични средства - налични и по банкови влогове /депозити/ общо над 10 000 лв.:
4. Налични парични средства
Ном. по редРазмер на средстватаВид на валутатаРавностойност в лв.СобственикПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
1234567
Нямам нищо за деклариране.
5. Банкови влогове /депозити/
Ном. по редРазмер на средстватаВид на валутатаРавностойност в лв.Титуляр на влогаВ странатаВ чужбинаПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
123456789
Нямам нищо за деклариране.
6. Вземания над 10000 лева
Ном. по редВид на вземанетоРазмер на вземанетоВид на валутатаРавностойност в лв.Титуляр на вземанетоПравно основание за вземанетоОт местни лицаОт чуждестранни лица
Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
12345678910
Нямам нищо за деклариране.
7. Задължения над 10000 лева
Ном. по редВид на задължениетоРазмер на задължениетоВид на валутатаРавностойност в лв.Титуляр на задължениетоПравно основание за задължениетоКъм банкиКъм физически и юридически лица
Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
12345678910
Нямам нищо за деклариране.
  1. Вложения в инвестиозионни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв, както и налични ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества и финансови инструменти по чл.3 от Закона за пазарите на финансови инструменти
8. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Ном. по редРазмер на вложениятаВид на валутатаРавностойност в лв.Титуляр на вложениетоВ странатаВ чужбинаПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
123456789
Нямам нищо за деклариране.
9. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Ном. по редВид на ценните книгиБрой на ценните книгиПоверени на инвест. посредникЕмитентЦена на придобиването /лв./Собственик или титуляр на правотоПравно основание за придобиванетоПроизход на средствата
Ценни книжаи/или париИме: собствено, бащино, фамилноЕГН
1234567891011
Нямам нищо за деклариране.
10. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Ном. по редВид на имуществотоРазмер на дяловото участиеНаименование на дружествотоСедалищеСтойност на дяловото участиеСобственик или титуляр на правотоПравно основание за придобиванетоПроизход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
12345678910
1. ДЯЛОВО УЧАСТИЕ 75 % ГАЛЕРИЯ СТИЛ ООД София (столица) 75 Волен Николов Сидеров   други заплата
2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  
7.                  
11. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Ном. по редВид на имуществотоРазмер на дяловото участиеНаименование на дружествотоСедалищеЦена на отчуждаването /лв./ПрехвърлителПравно основание за отчуждаването
Име: собствено, бащино, фамилноЕГН
123456789
Нямам нищо за деклариране.
12. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
Ном. по редВидове доход отРазмер на дохода
На декларатора /лв./На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./
1234
I. Облагаем доход от
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи 49867 5736
2. Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност    
3. Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец    
4. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 1216  
5. Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество    
6. Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество    
7. Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ    
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
II. Други доходи, извън посочените в т. I.
1. Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители.    
2.      
3.      
4.      
5.      
13. Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Ном. по редВид на обезпечениетоРазмер на обезпечениетоХарактер на обезпечението
От декларатораВ полза на декларатораОт съпруг/а, лица при факт. съжителство на съпружески начала или ненавършили пълн. децаВ полза на съпруг/а, лица при факт. съжителство на съпружески начала или ненавършили пълн. деца
1234567
Нямам нищо за деклариране.
14. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Ном. по редВид на разходаРазмер на разходаВид на валутатаРавностойност в леваРазходите са направени
В полза на декларатораЗа чия сметка е направен разходаВ полза на съпруг/а, лица при факт.съжит.на съпруж.начала или ненавършили пълн.децаЗа чия сметка е направен разхода
123456789
Нямам нищо за деклариране.
Дата: 29.05.2018
Read 1432 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo