×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Резултати от работата на Окръжна прокуратура Ямбол през 2023 по

Сряда, 03 Април 2024 00:08

Специален надзор и наказателни производства образувани за някои категории тежки престъпления и такива от особен обществен интерес.

Организирана престъпност
През 2023 г. в Окръжна прокуратура - Ямбол са били на производство 7 бр. досъдебни производства, свързани с организирана престъпност, от които новообразувани – две. Приключени са три досъдебни
производства, останало неприключено – едно. Решени са 4 досъдебни производства, едно от които спряно, а други 4 са били прекратени. Няма внесени в съда прокурорски актове, както и предадени на съд лица.

Корупционни престъпления
През 2023 г. в района на Окръжна прокуратура - Ямбол са били наблюдавани общо 39 досъдебни производства за корупционни престъпления, от които 22 новообразувани. За сравнение през 2022 г. броят на наблюдаваните досъдебни производства е бил 28, а през 2021 г. броят на наблюдаваните дела е бил 36.

Изпиране на пари
През 2023 г., в съдебния район на Окръжна прокуратура-Ямбол е било наблюдавано 1 ДП, свързано с изпиране на пари, като няма новообразувани. Същото е било решено с внесен в съда
прокурорски акт и предадени на съд три лица, като няма постановен съдебен акт. За сравнение през 2022 г. са били наблюдавани 2 ДП, а през 2021 г. – 3

 

Престъпления с предмет – имущество и/или средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава

През 2023 г. броят на наблюдаваните досъдебни производства е 17 – колкото и през 2022 г. и с 9 повече от 2021 г. Новообразуваните дела през 2023 г. са 4, срещу 12 за 2022 г. и 5 за 2021 г.

 

Данъчни престъпления. Престъпления с предмет ДДС

Видно от представената информация в табличен вид през 2023 г. наблюдаваните досъдебни производства за данъчни престъпления са 22 на брой, срещу 28 за 2022 г. и 28 за 2021 г. Новообразуваните през 2023 г. са 8, през 2022 г. – 5 и през 2021 г. – 6.

 

Престъпления против паричната и кредитната система – изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински и преправени парични и други знаци и платежни инструменти

 

През 2023 г. са били наблюдавани 45 досъдебни производства срещу 39 за 2022 г. и 39 за 2021 г. Новообразувани са били 16 ДП, срещу 15 за 2022 г. и 17 за 2021 г.

 

Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори

През отчетната 2023 г. в района на Окръжна прокуратура - Ямбол са били наблюдавани общо 192 досъдебни производства за престъпления с предмет незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда, като от тях 5 са за престъпления против митническия режим и 187 за престъпления против народното здраве. От тях 129 са новообразувани. За сравнение през 2022 г. броят на наблюдаваните досъдебни производства е бил 156, а през 2021 г. броят на наблюдаваните дела е бил 188.

 

Незаконен трафик на хора

През отчетния период на 2023 г., са наблюдавани 2 ДП с предмет престъпление по чл.159а, ал.3 и чл.159б, ал.1 от НК, от които първото е било решено с постановление за прекратяване, а второто е останало неприключено, като и двете деяния са с цел разврат. Новообразувано за периода е едно ДП.

 

Преписки и досъдебни производства, образувани за престъпления съставляващи (свързани с) домашно насилие. Решения на прокурора и съда по тях

През отчетния период на 2023 година са били наблюдавани 34 бр. преписки от които 31 новообразувани преписки като през предходния отчетен период за 2022 г наблюдаваните преписки са били 30 броя. От тях по уведомления на МВР – чл.21, ал.3 от ЗЗДН – 2 бр. преписки. Общо решените за периода преписки са били 31 бр. с 4 броя повече в сравнение с предходния отчетен период за 2022 г. Пред отчетния периода са били наблюдавани общо 15 бр. досъдебни производства с 7 броя повече в сравнение с 2022 г. като новообразувани са 12 18 бр. От тях по уведомления на МВР – чл.21, ал.3 от ЗЗДН – 0 бр. Повдигнати са били 5 бр. обвинения по досъдебни производства с две повече в сравнение с 2022 г. Общо решени досъдебни производства през отчетния период са били 10 бр., с 4 повече в сравнение с 2022 г. от които 5 бр. прекратени, 4 бр. внесени в съда с прокурорски акт и 1 бр. спряно. По видове прокурорските актове са 3 бр. обвинителни актове, 1 бр. предложение по чл.78 а от НК, лицата по общо внесените актове са били 4, както и през предходния отчетен период

 

Бел. Яс - данните са от  Доклада на административния ръководител на ОП Ямбол за 2023 г.
Публикуваме ги и за да видим /с числа, че прокурорите, прокуратурите РАБОТЯТ

А това, че и на полицията, и на тях, и на Съдилищата ежедневната отвореност към гражданството е некадърно изградена нито те, нито съдиите, нито полицаите са виновни. Но си е за съжаление факт...ОД на МВР Ямбол спря да изпраща до медиите ежедневна информация, През 2023 г. в сайта на съда има една публикация от ПР-а им. За ОП Ямбол проактивно се грижи Прокуратурата от Бургас...

 

 


ДП.

Read 657 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */