×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ще опитат ли да спасят "Парахода" от ОА и Прокуратурата, след като по партийна линия кметът Славов е началник на областния управител...

Четвъртък, 05 Април 2018 06:35


Кметът на Ямбол, чието намерение е да събори ПАРАХОДА ,
е и ПАРТИЕН ЛИДЕР на ГЕРБ в Ямбол. Следователно е началник и на областния управител по партийна линия...

Дори преди 1990 година  не беше така - първият секретар на БКПне беше едновременно и кмет. Но при ГЕРБ в Ямбол е така...В лицето или в каквото и да е там на Славов, е събрана в едно и парийната и изпълнителната власт. Противопоставянето на предложение на партийнияа му лидер поставя в неприятна ситуация управителя. Излиза, че подлага на съмнение политическо решение на началника си по партия. как тъй.

Но областният управител може да го направи все пак. Поне да опита...Да даде шанс на съветниците, да прегласуват решението си /Ако е възпрепятстван има заместници/ 

Достатъчно е само да върнат за ново провеждане на състоялата се миналата седмица сесия на община Ямбол, в която бе взето решение, даващо възможност на кмета да направи на мястото на знаковата сграда ПАРАХОДА паркинг.
Областният управител може да осъществи такива действия само ако има, според него закононарушение.

А такова очеизваждащо за нормално мислещите незомбирани хора има:

Чл. 33.От ЗМСМА гласи: (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съветник има право:
1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

Позовавайки се на Правилника на Общинския съвет на Ямбол председателят Ибришимов не позволи да бъдат мотивирани, обсъдени и гласувани дали да влязат в дневния ред на сесията предложения на двама общински съветници.

Впрочем..Да го сигнализира, че има нарушение има възможност и Прокуратурата..Да му напомни, че е негово задължение да действа...

ЗМСМА действа пряко и ако Правилникът му противоречи, то няма значение Правилникът.

Ибришимов, с действията си не позволи на всички общински съветници ВСИЧКИ да решат дали предложените от Мариета Сивкова и Димитър Стоянов да станат част от дневния ред на заседанието на 28-ми март.

 

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) (1) Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.
(2) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.
(3) Актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен съд.
(4) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.
(5) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.
(6) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.
(7) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.
(8) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.
(9) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
(10) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(11) Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(12) За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, установени със закон.

Бел. Яс - написаното тук от нас е само мнение на част от редакцията, по това дали е законно нещо или не решава само Съдът.
Правистите в Прокуратурата и в ОА са компетентни в случая да решат има ли според тях, правистите нарушения на Закона
Е, Законите имат и дух..
Оспорването на сесията автоматично спира изпълнението на решенията в нея.
Докато Съдът се произнесе..

 

Last modified on Неделя, 15 Април 2018 08:42
Read 9385 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under

Последни новини

Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo